19 czerwca 2019
Akceptacja Regulaminu
Korzystając z dostępu do internetu za pośrednictwem sieci komputerowej stowarzyszenia „Przyjazny Buchałów” akceptujesz poniższy regulamin.


REGULAMIN
korzystania z dostępu do internetu za pośrednictwem sieci komputerowej w obrębie wsi Buchałów.
 

§1. Definicje
1. WiFi – sieć komputerowa z dostępem bezprzewodowym lub przewodowym i połączeniem do Internetu, udostępniana przez stowarzyszenie "Przyjazny Buchałów" w obrębie wsi Buchałów.
2. Użytkownik - osoba korzystająca z WiFi.
3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie "Przyjazny Buchałów" z siedzibą Buchałów 38, 66-008 Świdnica.
4. Terminal – urządzenie Użytkownika, podłączane do WiFi (notebook, netbook, telefon komórkowy, itp.).
5. Strefa Zasięgu - miejsce, w których zainstalowano urządzenie umożliwiające dostęp do WiFi.

§2. Zakres i cel
1. Stowarzyszenie udostępnia Użytkownikom sieć WiFi w celu korzystania z Internetu, na poniższych zasadach:
1) usługi sieci WiFi są świadczone niekomercyjnie i nieodpłatnie, wyłącznie w Strefach Zasięgu,
2) WiFi jest siecią o otwartym dostępie,
3) WiFi pracuje zgodnie z standardem IEEE 802.11n w paśmie 5GHz.

§3. Ograniczenia

1. Dostęp do WiFi jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.

2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do:
1) nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji,
2) ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,
3) rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania WiFi.

§4. Wyłączenia odpowiedzialności

1. Stowarzyszenie, jego członkowie, współpracownicy oraz wszelkie inne podmioty wykonujące pracę na jego rzecz, nie są w żaden sposób odpowiedzialni za:
1) warunki techniczne panujące w sieci WiFi oraz opóźnienia w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z Terminala,
2) nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,
3) szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu użytkowników,
4) dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika,
5) szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku korzystaniem z WiFi, w szczególności za:
a) uszkodzenia sprzętu teleinformatycznego, zniszczenie oprogramowania i danych, naruszenie danych osobowych,
b) opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do WiFi,
c) wszelkie inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z WiFi.

2. Stowarzyszenie nie gwarantuje:
1) ciągłego pokrycia sygnałem radiowym w Strefach Zasięgu,
2) stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,
3) nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania WiFi,
4) dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i Internetowych.

§5. Odpowiedzialność Użytkownika

1. Korzystanie z WiFi odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

2. Użytkownik korzysta z WiFi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać WiFi do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo, w szczególności:
1) udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.,
2) przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
3) rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
4) rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu,
5) uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu,
6) naruszać zabezpieczenia zastosowane w sieci WiFi,

4. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać WiFi do:
1) uruchomienia serwerów usług na Terminalu,
2) celów komercyjnych bez wiedzy i zgody Stowarzyszenia,
3) wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania WiFi,

5. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z WiFi, Stowarzyszenie ma prawo do zablokowania dostępu Terminala do sieci.

6. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy ochronie Terminala przed niepowołanym dostępem oraz innymi zagrożeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. wirusy, spam, itp.).

7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje WiFi, w tym za treść i zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

§6. Postanowienia ogólne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Stowarzyszenie publikuje listę Stref Zasięgu na stronie internetowej www.buchalow.org
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej www.buchalow.org
4. Zmiany parametrów technicznych WiFi nie powodują zmiany niniejszego Regulaminu ani nie wymagają ogłoszenia.
5. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
6. Z tytułu wprowadzonych zmian Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem data 30 marca 2013 roku.

 
Sławomir Białkowski
Prezes Zarządu

Jerzy Boguszyński
Vice Prezes Zarządu

 

Informacje techniczne

Dostęp do internetu, nieodpłatny, realizowany jest zgodnie ze standardem 802.11n w paśmie 5GHz. Do podłączenia wymagana jest poprawnie skonfigurowana bezprzewodowa karta sieciowa. Adresy IP (komputera, bramy, serwerów DNS) są przyznawane automatycznie przez serwer DHCP.

Uwaga: Komunikacja pomiędzy terminalem, a punktem dostępowym (access point) nie jest szyfrowa.
 


Drukuj  

Zasady zachowania prywatności  |  Zasady użytkowania
Copyright 2011 by Sławomir Białkowski